Laulība ir mūža savienība, kuru katram kristietim pienākas slēgt Baznīcā paredzētā kārtībā. Noslēgt laulību baznīcā nozīmē - solīties dzīvot kristīgu laulības dzīvi, t.i., praktizēt kristīgo ticību gan individuāli, gan arī laulībā un ģimenē.
Līgavai un līgavainim jābūt kristītiem un iesvētītiem Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas locekļiem. Laulība var tikt noslēgta arī tad, ja viens no laulājamiem ir kādas citas tradicionālas kristīgās konfesijas draudzes loceklis. Tādā gadījumā jāuzrāda attiecīgās draudzes piederības zīme.
Piesakot laulību, tas jādara savlaicīgi un jāievēro Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.
t
1 2